Sportski aerodrom/letilište »Kenan Jusufbašić - Visoko« - LQVI

Informacije (tekst i sheme), date u nastavku, su preuzete iz dokumenta »Priručnik za korištenje i postupci za letenje« na aerodromu/letilištu »Kenan Jusufbašić - Visoko«, koji je odobren od strane BHDCA.

 1. NAMJENA, POLOŽAJ I OPIS LETILIŠTA
  1. NAMJENA LETILIŠTA
  2. Letilište je namjenjeno za letenje aviona, helikoptera, ultralakih aviona, jedrilica, skakanje padobranaca i drugih letačkih aktivnosti.

  3. POLOŽAJ LETILIŠTA
  4. Letilište se nalazi 7 km sjeverozapadno od grada Visokog, uz auto–put, udaljenosti 2,5 km.

  5. OBLIK, VELIČINA I GRANICE LETILIŠTA
  6. Letilište ima pravougaoni oblik dimenzije 250 x 890 m. Sa istočne strane nalazi se put Sarajevo – Zenica.

  7. GEOGRAFSKE KOORDINATE LETILIŠTA - REFERENTNA TAČKA
  8. N 44° 01' 30"
   E 18° 07' 15"

  9. NADMORSKA VISINA (MSL)
  10. 448 m (1470 ft)

  11. REFERENTNA TEMPERATURA NA LETILIŠTU
  12. 28 °C

  13. METEOROLOŠKE KARAKTERISTIKE LETILIŠTA
  14. Na letilištu vladaju meteo uvjeti koji su karakteristični za umjereno kontinentalna područja. Za vrijeme zime podloga je prekrivena snijegom. U ljetnom periodu vjetrovi su umjereni. Rijetka je pojava magle.

   1. Meteo minimum za letilište
   2. Meteo minimum za korištenje letilišta odgovara meteo minimumuma za vizuelno letenje (VFR).

   3. Meteo služba
   4. Meteo služba ne postoji. Informacije o prognozi vremena se mogu dobiti od lokalne meteo službe u Visokom i sa obližnjih aerodroma npr. LQSA.

  15. MANEVARSKE POVRŠINE NA LETILIŠTU
   1. Osnovna staza
   2. Dužina: 800 m
    Širina: 60 m

   3. Uzletno – slijetna staza
   4. Pravac piste (USS): 090-270
    Dužina: 720 m
    Širina: 30 m
    Ravnost: ima pad od zapada prema istoku 2,5%
    Nosivost: 5700 kg
    Označavanje: stalne betonske oznake - bijela boja

   5. Staza za voženje
   6. Staza za rulanje se nalazi sa južne strane USS od 090 do stajanke.

   7. Stajanka za zrakoplove
   8. Položaj: sa sjeverne strane USS
    Dimenzije: 100 x 30 m
    Podloga: travnata
    Nosivost: 5700 kg
    Označavanje: žute zastavice

  16. VIZUALNA, NAVIGACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA NA LETILIŠTU
  17. Vizuelne oznake na letilištu: zastavice, slovo T
   Navigacijska sredstva: ne postoje
   Komunikacijska sredstva: zrakoplovna radio stanica tipa ICOM, mobilni telefon

  18. OBJEKTI I INSTALACIJE NA LETILIŠTU
  19. Hangar: Čelična konstrukcija, prekriven plastificiranim limom, asfaltna podloga. Opremljen strujom.

  20. OPREMA NA LETILIŠTU
   1. Vatrogasna oprema
   2. Medicinska oprema: prva pomoć, služba hitne pomoći u gradu
   3. Meteorološka oprema: pokazivač pravca vjetra

  21. SLUŽBA KONTROLE LETENJA
   1. Služba kontrole letenja ne postoji.
   2. Radio vezu na letilištu i u zoni letilišta vrši ravnatelj letačkih djelatnosti na letilištu, rukovoditelj letenja ili dežurni starta. Osoba koja vodi radio vezu sa zrakoplovima u zoni letilišta mora imati najmanje dozvolu sportskog pilota aviona i mora poznavati zrakoplovnu frazeologiju.

  22. GORIVO I MAZIVO
  23. Gorivo na letilištu ne postoji. Nabavlja se na benziskim pumpama. Najbliža benzinska pumpa 350 m od letilišta.

  24. KONTROLA DIVLJAČI I PTICA
  25. Kontrolu za vrijeme startnog vremena vrše rukovoditelj letenja i dežurni starta

  26. KRETANJE OSOBA I VOZILA NA LETILIŠTU
  27. Za vrijeme letenja na letilištu zabranjeno je kretanje osoba i vozila na manevarskim površinama. Rukovoditelj letenja i dežurni starta su odgovorni za spriječavanje neovlaštenog kretanja osoba i vozila na operativnim površinama.

  28. OGRANIČENJA I ZABRANE NA LETILIŠTU
  29. Zbog brda sa zapadne strane letilišta obavezno polijetanje je od 090 a slijetanje je na 270.
   Na manevarskim površinama za zrakoplove zabranjeno je kretanje vozila osim vozila Aerokluba.

  30. ODRŽAVANJE LETILIŠTA
  31. Letilište održavaju članovi aerokluba »Izet Kurtalić« i korisnici letilišta. U održavanje spada: košenje trave, čišćenje platforme za zrakoplove, farbanje oznaka, valjanje piste.
   Prije letenja dežurni starta je dužan provjeriti stanje piste i o tome obavijestiti rukovoditenja letenja.


   
 2. ZONA LETILIŠTA I POSTUPCI ZA LETENJE
  1. GRANICE ZONE LETILIŠTA
  2. Zona letilišta »Kenan Jusufbašić - Visoko« obuhvata zračni prostor po visini GND – 4000 ft AMSL definisan tačkom ARP N 044 01 30, E 018 07 15. Pravac protezanja 080 – 260 stepeni sa radijusom od 4 km sjeverno od ove ose (pogledati shemu).
   Unutar aerodromske zone nalaze se:

   • Pilotažna zona P1 definisana tačkom N 044 02 05, E 018 05 40 sa radijusom 1 km.
   • Jedriličarska zona: Nalazi se 1 km sjeverno od PSS (pogledati shemu br. 1)
   • Modelarska zona: Nalazi se južno uz PSS (pogledati shemu br. 1)
   Letačke aktivnosti izvode se samo pod nadzorom rukovodioca letenja.
   Letačke aktivnosti unutar aerodromske zone po visinama većim od 1500 m MSL dozvoljene su prema dobijenom odobrenju od nadležne konrole letenja

  3. ŠKOLSKI KRUG
  4. Za avione i jedrilice najmanja dozvoljena visina školskog kruga je 300 m, odnosno 250 m (relativna visina u odnosu na aerodrom).
   Školski krug za jedrilice sadrži jedriličarsku radnu zonu (J1) koja je locirana sjeverno od PSS.
   Školski krug za avione i motorne jedrilice, je nešto širi u odnosu na krug za jedrilice (pogledati shemu br. 1).
   Zona za izvođenje letenja avio-modela (M1) nalazi se južno od PSS i ograničena u ovisnosti koji Avio modeli lete u zoni (pogledati shemu br. 1).

  5. PROCEDURE ODLASKA I DOLASKA NA LETILIŠTE
  6. Putanje dolaska na aerodromu »Kenan Jusufbašić - Visoko« određene su pozicijom aerodroma i četiri tačke na granicama i izvan aerodromske zone sa kojih se na visini 850 m MSL započinje procedura za ulazak u aerodromsku zonu, školski krug i slijetanje.
   Te tačke su na pozicijama:

   1. Kota Zahor (1423)
   2. Kota 807
   3. Kota 608
   4. D. Tičići
   (pogledati shemu br. 3)

  7. OBAVEZNE TAČKE JAVLJANJA
  8. Pilot će u zavisnosti od polazne tačke rute izabrati jednu od tačaka za dolazak na letilište, po dostizanju određene tačke zadržava poziciju do uspostavljanja kontakta sa letilištem na frekvenciji 123.50 MHz. Nakon toga slijedi upute rukovodioca letenja.
   Za odlazak s aerodroma potrebno je obezbijediti koordinaciju sa nadležnom kontrolom letenja i rukovodiocem letenja na aerodromu. Po dobijenom odobrenju za polijetanje pilot penje po školskom krugu, a zatim leti do jedne od četiri tačke do koje treba postići visinu 850 m MSL.

  9. TERENI ZA PRINUDNO SLIJETANJE I ALTERNATIVNI AERODROMI
  10. Tereni za prinudno slijetanje se nalaze u rejonu Kiseljaka, južno od aerodroma, sjeverozapadno od grada Visokog i zapadno od Kaknja.
   U slučaju pogoršanja vremena ili kvara, alternativni aerodromi su: Sarajevo, Livno, Mostar, Banjaluka, Tuzla.

  11. ORGANIZACIJA I RUKOVOĐENJE LETENJEM
   1. Najava i odobrenje letenja
   2. Letenje u području zone letilišta odobreno je od strane BHDCA kroz cijelu godinu.
    Za letenje izvan zone letilišta potrebno je poslati standardnu najavu letenja nadležnoj kontroli letenja najkasnije 1 h prije polijetanja i na let ponijeti nalog za prelet na drugi aerodrom ovjeren od upravnika letačkih djelatnosti.
    Za visinsko letenje izvan visinske granice zone potrebno je dobiti dozvolu od radarske kontrole aerodroma Sarajevo (frekvencija 136.450 MHz).

   3. Odobrenje letenja na aerodromu
   4. Letenje na aerodromu može odobriti samo upravnik letačkih djelatnosti Aerokluba Visoko ili osoba koja je od strane upravnika ovlaštena za rukovođenje na letilištu.
    Na letilištu mogu letjeti samo one posade koje su upoznate sa načinom korištenja letilišta.
    Ukoliko na letilištu lete gosti, upravnik letačkih djelatnosti je dužan posade upoznati sa načinom korištenja letilišta.

   5. Priprema za letenje
   6. Rukovoditelj letenja na letilištu organizira brifing prije letenja, dnevnim planom letenja određuje svog zamjenika, dežurnog starta i posade za letenje toga dana. Posade su dužni izvršiti pripremu za letenje, popuniti potrebnu dokumentaciju i aktivno sudjelovati u pripremi zrakoplova za start.
    Dežurni starta brine o stanju oznaka na startu brine za prohodnost piste, prati odvijanje leta, ukazuje pilotu na nepravilnosti i vodi listu evidencije naleta.

   7. Dužnosti i provođenje procedura
   8. Upravni odbor Aerokluba Visoko sa predsjednikom UO imenuje upravnika letačkih aktivnosti.
    Upravnik letačkih djelatnosti izravno sudjeluje u organizaciji letenja na aerodromu, određuje rukovodioca i njegovog zamjenika. Brine se za poštivanje propisanih procedura na letilištu, vodi brigu o sigurnosti letenja.
    Članovi Aerokluba Visoko i sve ostale osobe koje sudjeluju u toku letenja na letilištu dužni su postupati po propisanim procedurama za korištenje letilišta i težiti da sebe i druge osobe ne dovode u situaciju kršenja propisa i ugrožavanja sigurnosti letenja.

 3. PLAN ZA HITNE SLUČAJEVE NA AERODROMU
 4. Prema dokumentu »Plan za hitne slučajeve« na sportskom aerodromu »Kenan Jusufbašić - Visoko« odobrenom od BHDCA.

 5. PRILOZI
 6. Shema radne zone letilišta
  Shema obaveznog javljanja pri dolasku i odlasku sa letilišta
  Shema školskog kruga za jedrilice i avione
  Shema postavljanja starta kod letenja aviona i jedrilica
  Shema letilišta

Detaljne informacije o aerodromu/letilištu možete dobiti:

 • putem elektronske pošte, e-mail adresa: info@aeroklub-izet-kurtalic.ba
 • pozivom na telefone: ++387 61 473 309, ++387 61 838 402
 • dolaskom u prostorije aerokluba na adresi: Gornje Rosulje 3, Visoko, Bosna i Hercegovina
 • dolaskom na sportski aerodrom »Kenan Jusufbašić - Visoko« na adresi: Paljike bb, Visoko, Bosna i Hercegovina